top of page
​ÒRGANGS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la Xarxa BCHR són:

 

a) Consell Assessor

 

Entre les reunions anuals, la junta consultiva ajudarà a la Secretaria en la coordinació de les activitats de Xarxa i podrà actuar en l’interès de la Xarxa. Es presentarà un informe sobre les seves activitats en la reunió anual.

Els criteris per determinar la composició del Consell Assessor han de ser determinats en la reunió anual. La junta estarà formada per almenys set membres i haurà d'incloure a membres d'ONG i acadèmics, així com una representació equitativa de gènere. La junta evolucionarà en termes de representació geogràfica i equilibri temàtic a mesura que es desenvolupa la Xarxa BCHR.

Tots els membres de la Xarxa BCHR són elegibles per ser membres de la junta consultiva, ja sigui com a institució o en la seva capacitat personal. Els membres de la Junta tindran un mandat de dos anys, renovable, amb la meitat dels membres que es triarà anualment.

 

Aquest comitè es compon de:

- Bruce Broomhall

- Olga Martín-Ortega

- Antoni Pigrau

- Maria Prandi

- Penelope Simons

- Mark Taylor

- Brian Wood

 

b) La reunió anual

 

La Xarxa BCHR portarà a terme una reunió anual oberta a tots els membres. La reunió anual és el principal òrgan de presa de decisions de la Xarxa. Els costos relacionats amb la participació a la reunió anual han de ser coberts per cadascun dels membres participants, sense perjudici dels esforços de recaptació de fons que es puguin dur a terme per tal d'organitzar la reunió i facilitar-ne la participació.

 

Les decisions es prendran per consens sempre que sigui possible i, en altres casos, per majoria simple dels membres presents i votants.

 

La reunió anual farà, segons el cas:

a. Considerar sol·licituds d'adhesió;

b. Aprovar la creació de nous grups de treball, modificar els mandats dels grups de treball existents, i rebre els seus informes;

c. Elegir els membres de la junta consultiva i rebre els seus informes;

d. Discutir i decidir sobre el funcionament i el desenvolupament de la Xarxa BCHR, incloses les possibilitats de finançament, les activitats de comunicació, la difusió de recerca i la coordinació amb altres iniciatives;

e. Proporcionar un fòrum per als membres (i) per compartir el progrés i els resultats de la seva investigació, (ii) per a informar-se de altres iniciatives d'investigació pertinents, i (iii) identificar i desenvolupar nous projectes de recerca;

f. Establir els criteris per a la utilització del nom i el logotip de la Xarxa BCHR;

g. Identificar l'organització que serà l'amfitriona de la Secretaria de la Xarxa;

h. Establir i modificar l'estructura i procediments de la Xarxa BCHR a través de modificació del document de fundació; i

i. Adoptar qualsevol altra decisió necessària per a l'avanç dels objectius de la Xarxa BCHR.

 

c) Secretaria

 

La Secretaria supervisa l'aplicació de les decisions adoptades en la reunió anual. Es troba dins de l'organització designada per la reunió anual durant un període de tres anys renovable. L'organització que allotja la Secretaria informarà a la junta consultiva com a molt tard al començament del tercer any de mandat de si continuarà a càrrec de la Secretaria per un període renovat.

L’Institut Català Internacional per la Pau assumeix la Secretaria per al període 2016-2018.

Xarxa de Secretaria provisional:

ICIP, Institut Català Internacional per la Pau

 

Carrer Tapineria

08000 Barcelona

Teléfon: +34 93 000 00 00

Correu electrónic: maria.prandi@networkbchr.org

Subscriure al nostre butlletí mensual

© ICIP 2018  Accionat per Business and Human Rights (BHR)

bottom of page